Termékek

CAS:13933-17-0 |Kopril-klorid-dihidrát

Rövid leírás:

Rövid leírás:

NEM. Tétel Műszaki index
1 Réz-klorid (CuCl2·2H2O) % ≥ 96
2 vas (Fe) % ≤ 0,05
3 szabad víz % ≤ 2,0
4 Szulfát ion (SO42-) % ≤ 0,3
5 Vízben oldhatatlan anyag % ≤ 0,1


Termék leírás

Termékcímkék

termék leírás

NO.TételMűszaki index
1Réz-klorid (CuCl2·2H2O) %≥ 96
2Iron (Fe) %≤ 0,05
3Free víz %≤ 2,0
4Sulfát ion (SO42-) %≤ 0,3
5Woldhatatlan anyag %-ban≤ 0,1

Csomagolás és Szállítás

FOB-kikötő: Sanghaj kikötője
Csomagolási méret: 100*100*115cm/raklap
Egységek raklaponként: 40 zsák/raklap; 25 kg/zsák
Raklaponkénti bruttó tömeg: 1016 kg
Nettó tömeg raklaponként: 1000 kg
Átfutási idő: 15-30 nap
Egyedi csomagolás (min. rendelési mennyiség: 3000 kg)
Minták: 500g
20GP: 20 tonna terhelés

1. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Fizikai állapot Por vagy ortorombikus bipiramis kristály
Szín Zöldtől kékig
Szag Nincs adat
Olvadáspont/fagyáspont: Nincs adat
Forráspont vagy kezdeti forráspont és forrásponttartomány 993 ℃ (Váltás réz(II)-kloridra)
Gyúlékonyság: Nem gyúlékony
Alsó és felső robbanási határ/: tűzveszélyességi határ Nincs adat
Lobbanáspont: Nem alkalmazható
Öngyulladási hőmérséklet Nincs adat
Bomlási hőmérséklet Nincs adat
pH 3,0-3,8
Kinematikai viszkozitás Nem alkalmazható
Oldhatóság Vízben könnyen oldódik; acetonban, alkoholban, éterben, ammónium-kloridban oldódik.
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz (log érték) Nincs adat
Gőznyomás Nincs adat
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség Nincs adat
Relatív gőzsűrűség (levegő=1) Nem alkalmazható
A részecskék jellemzői Nem állnak rendelkezésre adatok

2. Stabilitás és reakciókészség
Reakciókészség Hevesen reagál káliummal és nátriummal.
Kémiai stabilitás Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes polimerizáció nem fordul elő.
Kerülendő körülmények (pl. statikus kisülés, ütés vagy vibráció) Hő, láng és szikra. Szélsőséges hőmérséklet és közvetlen napfény. Nem összeférhető anyagok. Kerülje el a porképződést.
Nem összeférhető anyagok Kerülje az érintkezést káliummal, nátriummal, nedves levegővel.
Veszélyes bomlástermékek Hidrogén-klorid gáz, réz-oxid.

3. Toxikológiai információk
Bejutási utak: Bőrrel való érintkezés, szemmel való érintkezés, belélegzés, lenyelés.
Akut toxicitás Réz-klorid-dihidrát (CAS 10125-13-0): LD50 (orális, patkány): 584 mg/kg EC50 (belélegzés, patkány): N/A LD50 (bőr, nyúl): 1224 mg/kg
Bőrkorrózió/bőrirritáció Bőrirritációt okoz.
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Súlyos szemkárosodást okoz.
Légúti vagy bőr Allergiás bőrreakciót válthat ki. Túlérzékenységet
Csírasejt-mutagenitás Nincs besorolva
Rákkeltő hatás Nincs besorolva

Reprodukciós toxicitás Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Nincs besorolva
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Nincs besorolva
Aspirációs veszély Nincs besorolva
Krónikus hatások Nincs besorolva
További információk Nincs adat

4. Ökológiai információk
Ökotoxicitás Vízi toxicitás: Réz-klorid-dihidrát (CAS 10125-13-0) Teszt és fajok 96 óra LC50 hal: N/A 48 óra EC50 Daphnia: N/A 72 óra EC50 algák: N/A
Perzisztencia és lebonthatóság: Nem áll rendelkezésre
Bioakkumulációs képesség: Nem áll rendelkezésre
A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre
További információ: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

5. Ártalmatlanítási szempontok
HULLADÉKKEZELÉSI UTASÍTÁSOK
Ennek az anyagnak a megsemmisítéséhez forduljon szakképzett, szakszerű hulladékkezelési szolgálathoz. A helyi környezetvédelmi előírásoknak vagy a helyi hatóságok előírásainak megfelelően kell ártalmatlanítani.


 • Előző:
 • Következő:


 • Hagyja üzenetét

   Privacy settings
  Consent to Cookies & Data processing
  On this website we use cookies and similar functions to process end device information and personal data. The processing is used for purposes such as to integrate content, external services and elements from third parties, statistical analysis/measurement, personalized advertising and the integration of social media. This consent is voluntary, not required for the use of our website and can be revoked at any time using the icon on the bottom left.
  Accept
  Decline
  Close
  Accepted