Producten

CAS:13933-17-0 |Koperchloridedihydraat

Korte beschrijving:

korte beschrijving:

NEE. Item Technische index
1 Koperchloride (CuCl2·2H2O) % ≥ 96
2 IJzer (Fe) % ≤ 0,05
3 Gratis water % ≤ 2,0
4 Sulfaation (SO42-) % ≤ 0,3
5 In water onoplosbare materie % ≤ 0,1


Product detail

Productlabels

Productdetails

NO.ItemTechnische index
1Koperchloride (CuCl2·2H2O) %≥ 96
2Iron (Fe) %≤ 0,05
3Free water %≤ 2,0
4Ssulfaation (SO42-) %≤ 0,3
5Wna onoplosbaar materiaal %≤ 0,1

Verpakking en verzending

FOB-haven: Shanghai-haven
Verpakkingsgrootte: 100*100*115cm/pallet
Eenheden per pallet: 40 zakken/pallet; 25kg/zak
Brutogewicht per pallet: 1016kg
Nettogewicht per pallet: 1000kg
Levertijd: 15-30 dagen
Aangepaste verpakking (min. bestelling: 3000 kilogram)
Monsters: 500 g
20GP: Laad 20 ton

1. Fysische en chemische eigenschappen
Fysische toestand Poeder of orthorhombisch bipiramidekristal
Kleur Groen tot blauw
Geur Geen gegevens beschikbaar
Smelt-/vriespunt: Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject 993 ℃ (Overgang naar koperchloride)
Ontvlambaarheid: Niet-ontvlambaar
Onderste en bovenste explosiegrens/: ontvlambaarheidsgrens Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt: Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur Geen gegevens beschikbaar
pH 3,0 - 3,8
Kinematische viscositeit Niet van toepassing
Oplosbaarheid Gemakkelijk oplosbaar in water, oplosbaar in aceton, alcohol, ether, ammoniumchloride.
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water(log-waarde) Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid en/of relatieve dichtheid Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid (lucht=1) Niet van toepassing
Deeltjeskarakteristieken Geen gegevens beschikbaar

2. Stabiliteit en reactiviteit
Reactiviteit Reageert heftig met kalium en natrium.
Chemische stabiliteit Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.
Mogelijke gevaarlijke reacties Gevaarlijke polymerisatievormen zijn niet bekend.
Te vermijden omstandigheden (bijv. statische ontlading, schokken of trillingen) Hitte, vlammen en vonken. De extreme temperaturen en direct zonlicht. Materialen die niet met elkaar samengaan. Vermijd stofvorming.
Chemisch op elkaar inwerkende materialen Vermijd contact met kalium, natrium, vochtige lucht.
Gevaarlijke ontledingsproducten Waterstofchloridegas, koperoxide.

3. Toxicologische informatie
Ingangswegen: huidcontact, oogcontact, inademing, inslikken.
Acute toxiciteit Koperchloridedihydraat (CAS 10125-13-0): LD50 (oraal, rat) : 584 mg/kg EC50 (inademing, rat): n.v.t. LD50 (dermaal, konijn) : 1.224 mg/kg
Huidcorrosie/-irritatie Veroorzaakt huidirritatie.
Ernstig oogletsel/oogirritatie Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Luchtwegen of huid Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Sensibilisatie
Mutageniteit in geslachtscellen Niet geclassificeerd
Kankerverwekkendheid Niet geclassificeerd

Voortplantingstoxiciteit Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het ongeboren kind te schaden.
STOT bij eenmalige blootstelling Niet geclassificeerd
STOT bij herhaalde blootstelling Niet geclassificeerd
Gevaar bij inademing Niet geclassificeerd
Chronische gevolgen Niet geclassificeerd
Verdere informatie Geen gegevens

4. Ecologische informatie
Ecotoxiciteit Aquatische toxiciteit: Koperchloridedihydraat (CAS 10125-13-0) Test en soort 96 uur LC50 vissen: n.v.t. 48 uur EC50 Daphnia: n.v.t. 72 uur EC50 Algen: n.v.t.
Persistentie en afbreekbaarheid: Niet beschikbaar
Bioaccumulatiepotentieel: Niet beschikbaar
Mobiliteit in de bodem Niet beschikbaar
Aanvullende informatie: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

5. Overwegingen bij verwijdering
INSTRUCTIES VOOR AFVALVERWERKING
Neem contact op met een gekwalificeerde professionele afvalverwerkingsdienst om dit materiaal af te voeren. Verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften of de vereisten van de plaatselijke autoriteiten.


 • Vorig:
 • Volgende:


 • Laat een bericht achter

   Privacy settings
  Consent to Cookies & Data processing
  On this website we use cookies and similar functions to process end device information and personal data. The processing is used for purposes such as to integrate content, external services and elements from third parties, statistical analysis/measurement, personalized advertising and the integration of social media. This consent is voluntary, not required for the use of our website and can be revoked at any time using the icon on the bottom left.
  Accept
  Decline
  Close
  Accepted