Produse

CAS:13933-17-0 |Clorura copric dihidrat

Scurta descriere:

scurta descriere:

NU. Articol Index tehnic
1 Clorura de cupru (CuCl2·2H2O) % ≥ 96
2 Fier (Fe) % ≤ 0,05
3 Apa gratis % ≤ 2,0
4 Ioni sulfat (SO42-) % ≤ 0,3
5 materie insolubila in apa % ≤ 0,1


Detaliile produsului

Etichete de produs

Detalii produs

NO.ArticolIndex tehnic
1Clorura de cupru (CuCl2·2H2O) %≥ 96
2Iron (Fe) %≤ 0,05
3Fapă ree %≤ 2,0
4Sion ulfat (SO42-) %≤ 0,3
5Wdupă materie insolubilă %≤ 0,1

Ambalare și expediere

Port FOB: Portul Shanghai
Dimensiune ambalaj: 100*100*115cm/palet
Unitati per palet: 40 saci/palet; 25 kg/sac
Greutate brută per palet: 1016 kg
Greutate neta per palet: 1000 kg
Timp de livrare: 15-30 zile
Ambalare personalizată (comanda minimă: 3000 kilograme)
Probe: 500g
20GP: Încărcare 20 tone

1.Proprietăți fizice și chimice
Stare fizică Pulbere sau cristal bipiramid ortorombic
Culoare de la verde la albastru
Miros Nu există date disponibile
Punct de topire/punct de îngheț: Nu există date disponibile
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere 993 ℃ (Schimbarea la clorură cuproasă)
Inflamabilitate: Neinflamabil
Limită inferioară și superioară de explozie/: limită de inflamabilitate Nu există date disponibile
Punct de aprindere: Nu este cazul
Temperatura de autoaprindere Nu există date disponibile
Temperatura de descompunere Nu există date disponibile
pH 3,0 - 3,8
Vâscozitate cinematică Nu este cazul
Solubilitate Ușor solubil în apă, solubil în acetonă, alcool, eter, clorură de amoniu.
Coeficient de partiție: n-octanol/apă (valoare log) Nu există date disponibile
Presiunea vaporilor Nu există date disponibile
Densitatea și/sau densitatea relativă Nu există date disponibile
Densitatea relativă a vaporilor (aer=1) Nu se aplică
Caracteristicile particulelor Nu există date disponibile

2. Stabilitate și reactivitate
Reactivitate Reacționează violent cu potasiul și sodiul.
Stabilitate chimică Stabil în condițiile de depozitare recomandate.
Posibilitatea de reacții periculoase Nu are loc polimerizarea periculoasă.
Condiții de evitat (de exemplu, descărcare statică, șocuri sau vibrații) Căldură și flacără și scânteie. Temperaturile extreme și lumina directă a soarelui. Materiale incompatibile. Evitați formarea de praf.
Materiale incompatibile A se evita contactul cu potasiu, sodiu, aer umed.
Produși de descompunere periculoși Acid clorhidric gazos, oxid de cupru.

3.Informații toxicologice
Căi de intrare: contact cutanat, contact cu ochii, inhalare, ingerare.
Toxicitate acută clorură de cupru dihidrat (CAS 10125-13-0): DL50 (oral, șobolan): 584 mg/kg EC50 (inhalare, șobolan): N/A DL50 (cutanat, iepure): 1.224 mg/kg
Coroziune/Iritarea pielii Provoacă iritarea pielii.
Leziuni/iritare oculare grave Provoacă leziuni oculare grave.
Respiratorie sau piele Poate provoca o reacție alergică a pielii. Sensibilizare
Mutagenicitatea celulelor germinale Neclasificat
Carcinogenitate Neclasificat

Toxicitate pentru reproducere Se suspectează că afectează fertilitatea sau copilul nenăscut.
STOT-expunere unică Neclasificat
STOT-expunere repetată Neclasificat
Pericol prin aspirare Neclasificat
Efecte cronice Neclasificat
Informații suplimentare Nu există date

4. Informații ecologice
Ecotoxicitate Toxicitate acvatică: clorură de cupru dihidrat (CAS 10125-13-0) Test și specie 96 h LC50 pește: N/A 48 h EC50 Daphnia: N/A 72 h EC50 Alge: N/A
Persistență și degradabilitate: Nu este disponibil
Potenţial de bioacumulare: Nu este disponibil
Mobilitate în sol Nu este disponibil
Informații suplimentare: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

5. Considerații privind eliminarea
INSTRUCȚIUNI DE ELIMINAREA DEȘEURILOR
Contactați un serviciu profesional calificat de eliminare a deșeurilor pentru a elimina acest material. Eliminați în conformitate cu reglementările locale de mediu sau cu cerințele autorităților locale.


  • Anterior:
  • Următorul:


  • Lasa mesajul tau