Produkter

CAS:7447-39-4 |Vandfrit kobber(II)chlorid Producent Høj renhed 98 % pulver CuCl2

Kort beskrivelse:

Kort beskrivelse:

INGEN. Vare Teknisk indeks
1 Kobberchlorid (CuCl2) % ≥ 98
2 Jern (Fe) % ≤ 0,1
3 Vandindhold % ≤ 2,0
4 Sulfat (tæller baseret på SO42-) % ≤ 0,3
5 Vanduopløseligt stof % ≤ 0,15


Produktdetaljer

Produkt Tags

Produktdetaljer

INGEN.VareTeknisk indeks
1Kobberchlorid (CuCl2) %≥ 98
2Jern (Fe) %≤ 0,1
3Vandindhold %≤ 2,0
4Sulfat (tæller baseret på SO42-) %≤ 0,3
5Vanduopløseligt stof %≤ 0,15

Ansøgninger

Det bruges hovedsageligt i industrien som bejdsemiddel, oxidationsmiddel, træbeskyttelsesmiddel, fødevareadditiv, desinfektionsmiddel osv. Det bruges også til deodorisering og afsvovling af petroleumsfraktioner, metalraffinering, fotografering mv.

Pakning og forsendelse

FOB Port: Shanghai Port
Pakningsstørrelse: 100*100*115cm/palle
Enheder pr. palle: 40 sække/palle; 25 kg/pose
Bruttovægt pr. palle: 1016 kg
Nettovægt pr. palle: 1000 kg
Leveringstid: 15-30 dage
Tilpasset emballage (Min. ordre: 3000 kilogram)
Prøver: 500g
20GP: Belastning 20 tons

Beskrivelse

1. Forholdsregler ved uheld

Personrelaterede sikkerhedsforanstaltninger
Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå støvdannelse. Rør ikke ved beskadigede beholdere eller spildt materiale, medmindre du bærer passende beskyttelsestøj. Udluft lukkede rum, før du går ind. Hold unødvendigt personale væk. Undgå indånding af støv.
Foranstaltninger til miljøbeskyttelse
Forebyg yderligere lækage eller spild, hvis det er sikkert at gøre det. Tillad ikke materiale at blive frigivet til miljøet uden korrekte statslige tilladelser.
Foranstaltninger til rengøring/opsamling
Saml op og aflever bortskaffelse i en passende beholder.
Rengør forurenet overflade grundigt.

2.Håndtering og opbevaring

Håndtering
Information for sikker
håndtering
Undgå kontakt med hud, øjne, slimhinder og tøj. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, brug egnet åndedrætsværn.
Undgå dannelse af støv og aerosoler.
Information om beskyttelse mod eksplosioner og brande
Holdes væk fra varme, antændelseskilder, gnister eller åben ild.
OPBEVARING
Krav til opbevaringsrum og containere
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
Holdes væk fra ild og varmekilder.
Undgå direkte sollys.
Opbevares tæt lukket indtil brug.
Undgå fugt.
Plastposer eller to-lags kraftpapirposer med hel- eller mellemåbning af ståltromler: glasflasker med skruetop, glasflasker med jernlåg, plastikflasker eller metaltromler (dåser) og almindelige trækasser: (metalbeholdere er ikke tilladt til indvendig emballage). Opbevares adskilt fra natrium, kalium og spiselige kemikalier, undgå blandet opbevaring.

Oplysninger om opbevaring i ét fælles lager
Opbevares væk fra uforenelige stoffer såsom stærke oxidationsmidler, metaller, fugtig luft.
Yderligere information om opbevaringsbetingelser
Opbevaringsområdet skal være udstyret med egnede materialer til at begrænse lækagen.

3. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier for eksponering
Komponent CAS nummer TLV ACGIH -TWA ACGIH TLV-STEL NIOSH PEL-TWA NIOSH PEL-STEL
Kuber(II)chlorid vandfri 7447-39-4 1 mg/m3 N.E. 1 mg/m3 N.E.
Passende tekniske kontroller
Brug tilstrækkelig ventilation for at holde luftbårne koncentrationer lave.
Faciliteter til opbevaring eller brug af dette materiale bør være udstyret
med øjenskyl og sikkerhedsbruser.
Generelle beskyttelses- og hygiejniske foranstaltninger
Dette materiale må ikke komme i kontakt med huden. Fat det ikke
Personlige værnemidler
Kemikaliesikkerhedsbriller, handsker, overalls og beskyttelsesmasker.
Åndedrætsudstyr
Når arbejdere står over for høje koncentrationer, skal de bruge passende certificerede åndedrætsværn.
Beskyttelse af hænder
Bær passende kemikalieresistente handsker.
Øjen-/ansigtsbeskyttelse
Brug sikkerhedsbriller med sideskærme eller sikkerhedsbriller som mekanisk barriere ved længere tids eksponering.
Kropsbeskyttelse
Komplet sæt antikemiske reagensoveralls, vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængden og koncentrationen af ​​det farlige stof på arbejdspladsen.


  • Tidligere:
  • Næste:


  • Efterlad din besked