Önümler

CAS: 7447-39-4 | Suwsuz kubok hlorid öndüriji Highokary arassalygy 98% poroşok CuCl2

Gysga düşündiriş:

gysga düşündiriş:

NOOK. Haryt Tehniki görkeziji
1 Mis hlorid (CuCl)2)% ≥ 98
2 Demir (Fe)% ≤ 0.1
3 Suwuň düzümi% ≤ 2.0
4 Sulfat (SO esasynda hasaplanýar42-)% ≤ 0.3
5 Suwda eremeýän madda% ≤ 0.15


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

NOOK.HarytTehniki görkeziji
1Mis hlorid (CuCl)2)%≥ 98
2Demir (Fe)%≤ 0.1
3Suwuň düzümi%≤ 2.0
4Sulfat (SO esasynda hasaplanýar42-)%≤ 0.3
5Suwda eremeýän madda%≤ 0.15

Goýmalar

Esasan senagatda mordant, oksidant, agaç konserwanty, iýmit goşundylary, dezinfeksiýa we ş.m. hökmünde ulanylýar, nebit fraksiýalaryny dezodizasiýa etmekde we kükürtlemekde, metallary gaýtadan işlemekde, fotosurat we ş.m.

Gaplamak we ibermek

FOB porty: Şanhaý porty
Gaplamagyň ululygy: 100 * 100 * 115 sm / palet
Palet üçin birlik: 40 halta / palet; 25 kg / sumka
Paletiň umumy agramy: 1016kg
Palet üçin arassa agram: 1000 kg
Gurşun wagty: 15-30 gün
Custöriteleşdirilen gaplama (Min. Sargyt: 3000 Kilogram)
Nusgalar: 500g
20GP: 20 tonna ýükläň

Düşündiriş

1. Tötänleýin goýberiş çäreleri

Adam bilen baglanyşykly howpsuzlyk çäreleri
Equeterlik howa çalşygyny üpjün ediň. Toz emele gelmekden gaça duruň. Degişli gorag eşigi geýmeseňiz, zeper ýeten gaplara ýa-da dökülen materiallara degmäň. Girmezden ozal ýapyk ýerleri şemallaşdyryň. Gereksiz işgärleri uzakda saklaň. Tozan dem almakdan gaça duruň.
Daşky gurşawy goramak boýunça çäreler
Howpsuz bolsaňyz, mundan beýläk syzmagyň ýa-da dökülmegiň öňüni alyň. Hökümetiň rugsady bolmazdan materiallaryň daşky gurşawa çykmagyna ýol bermäň.
Arassalamak / ýygnamak çäreleri
Degişli gapda alyp, taşlamagy tertipläň.
Hapalanan ýüzüni gowy arassalaň.

2. Işlemek we saklamak

Işlemek
Howpsuzlyk üçin maglumat
işlemek
Deri, gözler, gyjyndyrmalar we eşikler bilen aragatnaşykdan gaça duruň. Howa çalşygy ýeterlik bolmasa, degişli dem alyş enjamlaryny geýiň.
Toz we aerozollaryň emele gelmeginden gaça duruň.
Partlamalardan we ýangynlardan goramak barada maglumat
Heatylylykdan, ot almagyň çeşmelerinden, uçgunlardan ýa-da açyk alawdan uzak duruň.
HABAR
Ammarlar we gaplar bilen ýerine ýetirilmeli talaplar
Salkyn, gurak we gowy şemalladylýan ýerde saklaň.
Otdan we ýylylyk çeşmesinden daşda duruň.
Göni gün şöhlesinden gaça duruň.
Ulanylýança berk ýapyň.
Çyglylykdan gaça duruň.
Doly ýa-da orta açyk polat deprekli plastmassa torbalar ýa-da iki gatly kagyz haltalar: nurbatly aýna çüýşeler, demir gaplanan aýna çüýşeler, plastik çüýşeler ýa-da metal deprekler (bankalar) we adaty agaç gutular: (içki metal gaplar üçin rugsat berilmeýär) gaplamak). Natriý, kaliý we iýilýän himiki maddalardan aýratyn saklaň, garyşyk ammarlardan gaça duruň.

Bir umumy ammarda saklamak barada maglumat
Güýçli oksidleýji maddalar, metallar, çygly howa ýaly gabat gelmeýän maddalardan uzakda saklaň.
Saklamak şertleri barada goşmaça maglumat
Saklanylýan ýer, syzmagy saklamak üçin degişli materiallar bilen üpjün edilmelidir.

3. Ekspozisiýa gözegçilikleri / şahsy gorag

Ekspozisiýa üçin bahalary çäklendiriň
Komponent CAS belgisi TLV ACGIH -TWA ACGIH TLV-STEL NIOSH PEL-TWA NIOSH PEL-STEL
Kubok hlorid suwsuz 7447-39-4 1 mg / m3 N.E. 1 mg / m3 N.E.
Degişli in engineeringenerçilik dolandyryşlary
Howadaky konsentrasiýalary pes saklamak üçin ýeterlik howa çalşygyny ulanyň.
Bu materialy saklaýan ýa-da ulanýan desgalar enjamlaşdyrylan bolmaly
kirpik we howpsuzlyk duşy bilen.
Umumy gorag we arassaçylyk çäreleri
Bu materialy deri bilen baglanyşdyrmaň. Alma
Şahsy gorag enjamlary
Himiki howpsuzlyk äýnekleri, ellikler, örtükler we gorag maskalary.
Dem alyş enjamlary
Işçiler ýokary konsentrasiýa bilen ýüzbe-ýüz bolanda, degişli kepillendirilen respiratorlary ulanmalydyrlar.
Elleri goramak
Degişli himiki çydamly ellik geýiň.
Göz / ýüzi goramak
Uzak wagtlap täsir etmek üçin gapdal galkan ýa-da howpsuzlyk äýnegi bilen howpsuzlyk äýnegini ulanyň.
Bedeni goramak
Himiýa garşy reagent örtükleriniň doly toplumy, howply maddanyň mukdaryna we iş ýerindäki konsentrasiýasyna görä beden goragyny saýlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:


  • Habaryňyzy goýuň