Habarlar

 • Kubok oksidi CAS1317-38-0 30 tonna

  Şu gün 30 tonna mis oksidi iberilmeli. Gaplamak: 1000 kg / halta Önümiň ady Kubok oksidi Başga at mis oksidiHimiki ady CuOPhysical ýagdaýy: Poroşok Reňk: Gara eriş nokady / doňdurma nokady: 102
  Koprak oka
 • Feýerwerkiň şekilleri nähili ýasalýar

  Feýerwerk adamlaryň durmuşyna baýramçylyk goşýar, esasanam baýramçylyklarda, atmosferany ýokarlandyrýar. Usul ädimleri Reňk. Feýerwerkiň reňki metalyň ýa-da onuň birleşmeleriniň başga bir gatnaşygydyr
  Koprak oka
 • Şanhaýda geçiriljek ICIF (Hytaý halkara himiýa senagaty ýarmarkasy) 2023-e gatnaşarys. E8-B08 belgili kabinamyz

  Şanhaýda geçiriljek ICIF (Hytaý halkara himiýa senagaty ýarmarkasy) 2023-e gatnaşarys. E8-B08 stendimiz. Şanhaýda (2023-nji ýylyň 4-6-njy sentýabry) görüşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
  Koprak oka
 • Eltip bermek: 20 tonna esasy mis karbonat

  Ammar işgärleri şu gün irden Taýwan kompaniýasyna eksport etmek üçin 20 tonna esasy mis karbonaty Şanhaý portuna iberdiler we iberdiler.
  Koprak oka
 • Elektroplatirleme derejesindäki işjeň mis oksidi tozy taýýarlamak

  Arassa mis çig mal hökmünde ulanyp, ammiak bikarbonat - ammiak suwy erän mis, atmosfera basyşynda ammiak aýyrmak we gowurmak arkaly işjeň mis oksidi tozy alyndy.
  Koprak oka
 • COPPER OXIDE 10TONS TaiWan Hytaýa eltip bermek.

  Köne müşderimizi 10 tonna mis oksidiniň göwnejaý iberilmegi bilen gutlaýarys. Şol bir wagtyň özünde has köp täze we köne müşderileri önüm sargyt etmek üçin garşy alyň. Iň soňky wagty: Mart-02-2023
  Koprak oka
 • Suwsyz mis hlorid gowşuryldy

  14-nji iýulda öýlän ammara eltýän işgärler 18 tonna suwuk mis hloridi gowşurdy. Hangzhou Fuyang Hongyuan gaýtadan dikeldilýän çeşmeler Co., Ltd.
  Koprak oka
 • täzelenip bolmaýan çeşmeler

  Täzelenip bolmaýan çeşmeler, adam ekspluatasiýasyndan we peýdalanylandan soň uzak wagtlap dikeldilip bilinmeýän tebigy baýlyklara degişlidir. Bu esasan ähli minerallara, gaýalara we galyndy ýangyjyna degişlidir.
  Koprak oka
 • mis oksidi CAS1317-38-0 uly ätiýaçlyga eýe

  2023 Täze ýyl başlandy, hemme zat dogry ýola çykdy, her gün öndürilýän önümler köp. Olaryň arasynda suwuk mis hlorid önümleri eýýäm bar bolan sargytlardan doly
  Koprak oka
 • Mis (Cuprum) demir elementidir

  Mis (Cuprum) demir elementidir, şeýle hem geçiş elementi, himiki nyşan Cu, Iňlis mis, atom belgisi 29. Arassa mis kesilende gyzyl-mämişi metal ýalpyldawuk ýumşak metaldyr
  Koprak oka
 • Täzelenýän energiýa hakda

  Täzelenip bilýän energiýa, gün energiýasy, ýel energiýasy, suw energiýasy, biomassiýa energiýasy, umman energiýasy, gelgit energiýasy, geoterma ýaly tebigatda yzygiderli ulanylyp we gaýtadan işlenip bilinýän energiýa görnüşine degişlidir.
  Koprak oka
 • Mis karbonatyň esasy SDS / CAS 12069-69-1

  Mis karbonat SDS / SD 12069-69-1 ýüz tutýan ady : Hangzhou Fuyang Hongyuan täzelenip bilýän çeşmeler kärhanasy, LTDP Önümiň ady: mis karbonat Esasy redaktirleme senesi: 2022-09-16
  Koprak oka
Jemi 43

Habaryňyzy goýuň